INFO: Z důvodu přerušení dodávky elektřiny bude náš sklad v pondělí 27.5.2024 mimo provoz. Objednávky budou opět vyřizovány od úterý 28.5.2024. Děkujeme za pochopení.

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní informace

 

Článek I.

Provozovatelem je společnost 3G s.r.o., Bartošovce 110, 08642 Hertník IČ: 46936238. Slovenská republika

Kontaktní údaje provozovatele jsou:

poštovní adresa : 3G s.r.o., Bartošovce 110, 08642 Slovensko nebo emailová adresa etrofeje@gmail.com.

Provozovatel odpovědný za zpracování osobních údajů podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, (dále jen GDPR)

Provozovatel přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Provozovatel neurčuje zodpovědnou osobu.

Provozovatel nezamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

„Osobní údaje“ jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „dotyčná osoba“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální , ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby

 

Článek II.

Účely zpracování, právní základy zpracování, kategorie subjektů údajů, doba uchovávání OÚ, příjemci OÚ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou firmy D.C.-ekon s.r.o. (pro účely zpracování fakturačních dat), firma DPD s.r.o. (kurýrská společnost), PPL  (kurýrská společnost), KHN Slovakia (přpravce), Slovenská pošta (kurýrská společnost), zgruntu online s.r.o. (správce reklamních kampaní), Websupport (serverová společnost), Shoptet a.s. (provozovatel ehsopového systému ), firma Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra).

Při poskytování osobních údajů, které jsou zákonným nebo smluvním požadavkem je dotyčná osoba povinna poskytnout tyto osobní údaje. Bez poskytnutí osobních údajů není možné vyřízení objednávky.

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uložena, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (k tomuto účelu zpracování).

 

 Článek III.

Práva subjektu údajů

Práva dotčené osoby

Práva dotyčné osoby vymezuje kapitola 3 GDPR.

Jde o právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávací nebo práva namítat proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Stížnost je možno podat u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě písemného souhlasu, dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Informace ohledně ochrany osobních údajů, jakož i kvůli uplatnění vašich práv jako subjektu údajů nás prosím kontaktujte:


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11.5.2018